EF1G8103_Jrs-72EF1G8099_72EF1G8086_72EF1G8112_72EF1G8120_72EF1G8118_72EF1G8125_72EF1G8127_72EF1G8129_72EF1G8132_72EF1G8144_72EF1G8160_72-PalmerEF1G8203_72EF1G8219_72EF1G8239_72EF1G8221_72-Game-CaptainsEF1G8254_72EF1G8456_72-RyanEF1G8457_72EF1G8479_72