EF1G9717-300 Chalk, McCrory

EF1G9717-300 Chalk, McCrory